IMIT MCA Batchmate 2002

Name Company Location Area Of Expertise Hobbies
Abhay Kumar Sarangi Wipro South Africa
Anil Kumr Sahu TCS Canada
Azimudin
Bhikari Charan Rout 3I-Infotech Mumbai
Debasis Mohanty IBM Kolkata .Net
Divya Lochan Lenka
Jadumani Mahanta IBM Bangalore Mainframe Poetry
Jaya Prakash Panda TCS Bhubaneswar
Krishna Moharana Capgemni Bangalore Java/J2ee
Ladu Kishore Dash RedHat Pune Java/J2ee Singing
Manas Chand Lexmark Kolkata
Manas Kumar Malla
Neeraj Rath TCS Bhubaneswar
Niranjan Rath TCS
Parikhit Pradhan TCS Bangalore .Net
Pratap Kumar Adhikari Verizon Chennai
Priyabarta Mohapatra Polaris Chennai Java/J2ee
Rashmi Ranjan Nayak Accenture Mumbai
Rabi Ray UK
Sashibhusn Sahoo Cognizant Chennai Java/J2ee Singing,Cooking
Sanjeeb Dash Telefonica Germany Quality Dance
Suresh Kumar Majhi UST Global Bhubaneswar Quality
Sachin Dash Mphasis USA Java/J2ee
Sanjukata Sahoo Mumbai
Soumaya Mohanty Mphasis Mumbai
Sumitra
Tapash Kumar Rout Tech Mahindra Mumbai Java/J2ee
Usha Rani Sahoo Cuttack
UmaSankar Acharaya UK